6.

Fagprøven

Her er det praktiske du må vite om fagprøven. 


Fagprøven er den avsluttende prøven etter endt læretid, og gir deg beviset på at du er utdannet fagarbeider.
Fagbrevet er ditt bevis på at du har fullført utdanningen din. Fagbrevet er det avsluttende dokumentet på fullført yrkesutdannelse, og du kan dermed kalle deg fagarbeider.


Fagprøven kan gjennomføres fra to måneder før sluttdato, og innen to måneder etter sluttdato.
Alle fag og svenneprøver består av fire deler:
  • Planlegging av arbeidet og begrunnelse for valgte løsninger
  • Gjennomføring av et faglig arbeid
  • Vurdering av eget prøvearbeid
  • Dokumentasjon av eget prøvearbeid


Oppmelding

  • Det er opplæringskontoret som melder lærlingene opp til fagprøve. Prøvenemndene har ansvaret for avviklingen av fagprøven 
  • Prøvenemden skal samarbeide med lærebedriften om gjennomføringen
  • Lærlingene har rett til å gjennomføre fagprøven der de har gjennomført den største delen av opplæringen sin.


Klage

Du har rett på å klage etter resultatet på fagprøven. Klagefristen er tre uker fra vedtaket er mottatt av lærlingen, eller burde vært kjent med vedtaket. Du kan klage på:

  1. Formelle feil eller ikke-faglige feil
  2. Den faglige vurderingen

Du kan kun klage på resultatet dersom du får karakteren «ikke bestått».

Du kan enten klage på prøvenemndas bedømming eller på formelle feil under avvikling av prøven som har betydning for resultatet.

Klagefristen er 3 uker fra datoen du fikk skriftlig melding fra fylkeskommunen om resultatet.

Hvordan går jeg frem hvis jeg vil klage på resultatet?

Du må sende en skriftlig klage til fylkeskommunen. Bruk sikker digital innsending. Du må logge inn med MinID

Klage på formelle feil: Beskriv hva som har skjedd, og hvorfor du mener dette har hatt betydning for resultatet

Klage på vurdering: Begrunn hvorfor du mener prøvenemndas vurdering er uriktig, og legg ved eventuell dokumentasjon.

Hva skjer med klagen din?

Klage på formelle feil: Fylkeskommunen vurderer klagen og fatter vedtak. Får du medhold, blir prøven din annullert, og du kan gå opp til ny prøve.

Klage på vurdering: Fylkeskommunen sender klagen din til prøvenemnda som svarer på din klage. Klagen, og svaret fra prøvenemnda sendes nasjonal klagenemnd oppnevnt av Utdanningsdirektoratet for vurdering. Får du medhold blir karakteren din endret til "Bestått". Hvis du ikke får medhold blir karakteren opprettholdt, og du kan ta ny prøve etter godkjent oppmelding. 

Ta kontakt med ditt opplæringskontor om du trenger hjelp.


Eksempler på fagprøver ligger ute på Nordland Fylkeskommunes hjemmeside: